De eisen die aan de jaarverantwoording van zorgaanbieders gesteld worden, zijn aanzienlijk veranderd. Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, een gevolg van de Awtza. Weet jij waaraan je moet voldoen?

 

Voor wie?

Alle zorgaanbieders in Nederland die verzekerde zorg leveren, dienen hun verantwoording openbaar te maken. Word je als zorgaanbieder betaald uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of door VWS-subsidies dan geldt de jaarverantwoording dus ook voor jou! Je moet de jaarverantwoording voor 1 juni 2023 openbaar maken. Dit geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers.

 

Openbaarmaking jaarverantwoording

Je kunt de jaarverantwoording openbaar maken in het digitale portaal DigiMV. Om in te loggen in DigiMV heb je eHerkenning van ten minste niveau 2+ nodig.

Zorg ervoor dat de jaarverantwoording uiterlijk 31 mei openbaar is gemaakt. In bijzondere situaties is uitstel mogelijk. Dit uitstelverzoek dient 31 maart bij de NZa te zijn ingediend middels dit uitstelformulier.

 

Belangrijkste wijzigingen

Maak jij je druk over de jaarverantwoording? Wij kunnen je geruststellen: was je al gewend om een jaarverantwoording af te leggen, dan verandert er niet veel. Zorg er in ieder geval voor dat je weet wat voor jouw onderneming van toepassing is. De grootste wijziging zit hem in de uitbreiding van zorgaanbieders die verantwoording moet afleggen. Voor 18.000 zorgaanbieders is 2022 het eerste jaar waarover jaarverantwoording afgelegd moet worden. Ook zorgaanbieders die in onderaannemerschap zorg leveren dienen over het jaar 2022 te verantwoorden.

In de regeling openbare jaarverantwoording Wmg is opgenomen aan welke verplichtingen verschillende zorgaanbieders moeten voldoen als het gaat om de jaarverantwoording. De organisatieomvang bepaalt o.a. wat en hoeveel je aan informatie moet prijsgeven.

 

Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en interne toezichthouders mogen verdienen. Zorgaanbieders moeten jaarlijks de bezoldigingsgegevens van hun topfunctionarissen openbaar maken en door een accountant laten controleren. Wanneer je de jaarverantwoording inclusief de WNT-verantwoording openbaar maakt in DigiMV voldoe je ook aan de openbaarmakingsverplichting van de WNT.

Wil je weten hoe je met de WNT-verantwoording moet omgaan als er geen wettelijke verplichting tot accountantscontrole van de jaarrekening geldt? Neem contact met ons op.

 

Hulp nodig?

abaud is thuis in de jaarverantwoording zorg. Wij kunnen je helpen met de jaarverantwoording, zodat een juiste verantwoording geborgd is. Neem contact met ons op en wij denken met je mee. Op www.jaarverantwoordingzorg.nl vind je alle informatie over de jaarverantwoording, de wettelijke basis en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

 

Deel dit artikel