De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het werkplan van 2023 bekend gemaakt. Hierin wordt uiteengezet waar de IGJ het komende jaar extra aandacht aan zal besteden. We lichten een aantal onderwerpen uit die mogelijk relevant zijn voor jouw zorgonderneming of kliniek

 

Integere bedrijfsvoering

In 2023 zal de IGJ zich inzetten op het ontwikkelen van toezicht op gebied van integere bedrijfsvoering. De IGJ zal zich tevens richten op terugdringen van zorgverwaarlozing en fraude als gevolg van niet-integere bedrijfsvoering door zorgaanbieders.

 

Kennisachterstand in de zorg

De IGJ heeft in haar toezicht regelmatig gezien dat zorgprofessionals onvoldoende op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er vaak gebruik gemaakt van digitale systemen of medische hulpmiddelen die vragen om specifieke kennis. De IGJ ziet een rol voor zichzelf in het terugdringen van deze kennisachterstand bijvoorbeeld door het uitbrengen van factsheets, het verzorgen van presentaties en het informeren van opleiders.

 

Passende zorg

Passende zorg is een actueel thema. Een belangrijk aspect hierin is persoonsgerichte zorg. Hierbij richt de IGJ zich vooral op risicobeheersing en kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt ook gekeken naar zorg die geleverd wordt in ketens en netwerken. Op het gebied van kwaliteitsverbetering zal de IGJ zich focussen op het versterken van de continue toezichtsrelatie met grote particuliere klinieken.

 

eHealth & digitale zorg

De IGJ stimuleert het verantwoord gebruik van eHealth en het delen van kennis over eHealth. Digitaliseren biedt veel voordelen maar maakt de zorg ook kwetsbaar en brengt nieuwe risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Op dit gebied ziet de IGJ nog veel ruimte voor verbetering. Het uitgangspunt is dat alle ziekenhuizen eind 2023 aantoonbaar voldoen aan de wettelijke norm voor informatiebeveiliging NEN 7510. Dat betekent dat de informatiebeveiliging structureel bewaakt, geëvalueerd en verbeterd wordt.

Daarnaast blijven ook andere aspecten rondom de kwaliteit van de inzet van eHealth de aandacht van de IGJ houden. Denk kun je denken aan persoonsgerichte zorg en goede processen bij zorgaanbieders voor het invoeren van eHealth. Er zullen specifieke toezichtbezoeken plaatsvinden op het gebied van eHealth aanbieders in de verpleging en verzorging. Ook werkt de IGJ aan een zelfcheck voor zorgaanbieders.

De digitale vernieuwing is een van de manieren om de personeelstekorten in de eerstelijnszorg te compenseren en gegevensuitwisseling te bevorderen. De snelheid waarmee dit plaatsvindt, vergt een actieve rol van zorgverleners. De IGJ zal deze ontwikkelingen en risico’s nauw in de gaten houden. Ook moedigen zij zorgverleners aan om hun kennis op dit terrein te vergroten en actueel te houden.

 

Medische technologie

In nieuwe Europese verordeningen, de MDR en IVDR, zijn aangescherpte eisen opgenomen ten aanzien van medische technologie. Deze eisen moeten bijdragen aan de veiligheid van medische hulpmiddelen en ondersteuning bieden aan innovatie.  Beide verordeningen zijn inmiddels in werking getreden. De IGJ zal zich in het toezicht in 2023 vooral richten op de vereisten die nieuw zijn t.o.v. de eerdere wetgeving. Ook zijn we er alert op of wordt voldaan aan de overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen. De IGJ zal hierbij o.a. kijken of fabrikanten voldoen aan de aangescherpte eisen voor vigilantie en post-market surveillance. Ook kijkt de IGJ of er voldoende klinisch bewijs is voor de veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen en naar de toepassing van hulpmiddelen door zorgverleners.

 

Meer weten?

Dit is een greep uit het werkplan. Het gehele werkplan lees je hier.

Wil je weten of jouw kliniek of onderneming klaar is voor extern toezicht en of jij in control bent? Neem contact met ons op.

 

Deel dit artikel